กระทรวงการต่างประเทศ

เกี่ยวกับมูลนิธิไทย

มูลนิธิไทย
 
ในโลกปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าของระบอบประชาธิปไตยและข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารต่างๆได้ทำให้ชาวโลกสามารถมีบทบาทในการตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ดังนั้น การใช้เครื่องมือทางการต่างประเทศที่มิใช่เครื่องมือทางการเมือง เช่น การใช้ประโยชน์จาก ศิลปะ วัฒนธรรม และโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและแยบยลในการเข้าถึงชาวต่างชาติ กลุ่มผลประโยชน์และผู้นำทางความคิด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนอีกด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้ตระหนักถึงแนวโน้มของโลกและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการทูตสาธารณะดังกล่าวนี้ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิไทยเป็นองค์กรอิสระที่มิใช่ของรัฐบาลขึ้นเมื่อปี 2550
 
วัตถุประสงค์
 
วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไทยมีดังนี้:
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อประเทศไทยในชุมชนระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้ชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยในประเทศไทยและในต่างประเทศมีความรู้
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่มีศักยภาพของประเทศไทยในทุกๆด้าน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมมือกับมูลนิธิฯอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวขึ้น
 
กิจกรรม
 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว มูลนิธิฯจะได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้:
 เผยแพร่ “ความเป็นไทย” เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของไทยสู่นานาประเทศ
เป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษา
เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีของศิลปวัฒนธรรมไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ โดยผ่านสื่อต่างประเทศ
จัดตั้ง “ศูนย์ไทย (Thai Center)” ในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
ดำเนินการโครงการอื่นใดที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
 
*****************************