ประเทศ : “การแสดงโขนในประเทศไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทย News

ประเทศ : “การแสดงโขนในประเทศไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทย

“การแสดงโขนในประเทศไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทย

คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – ICS-ICH) ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน “การแสดงโขนในประเทศไทย” ในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) โดยถือเป็นการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งแรกของไทย เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กรุงพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส

 

แสดงความคิดเห็น