ประเทศ : ไทยติดหนึ่งในสามสิบอันดับแรกของโลกในความสะดวกการประกอบธุรกิจ ปี ๒๐๑๙ News

ประเทศ : ไทยติดหนึ่งในสามสิบอันดับแรกของโลกในความสะดวกการประกอบธุรกิจ ปี ๒๐๑๙

กลุ่มธนาคารโลกได้เปิดเผยรายงานการจัดอันดับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศต่างๆ ๑๙๐ ประเทศประจำปี ๒๐๑๙ ปรากฎว่า ประเทศไทยได้ติดอันดับที่ ๒๗ โดยมีคะแนนรวม ๗๘.๔๕ คะแนน

Miss Mara Warwick ผู้อำนวยการสำนักงานของธนาคารโลกที่ดูแลประเทศไทย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงแสดงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนของเอกชน โดยการให้ความสำคัญแก่การปฏิรูปกฎระเบียบทางธุรกิจให้เป็นสากล  และมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญใน ๔ ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจในอัตราที่แน่นอน การขอบริการไฟฟ้า ด้วยการลดขั้นตอนในการขอบริการไฟฟ้า และเปิดเผยอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าที่โปร่งใส  การจ่ายภาษี ด้วยการอำนวยความสะดวกให้จ่ายภาษีออนไลน์ และการค้าชายแดน ด้วยการใช้ระบบ e-matching เพื่อควบคุมการขนส่งสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้ลดเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างพรมแดน

 

แสดงความคิดเห็น