ประเทศ : องค์การอนามัยโลกรับรองยาต้านไวรัสเอดส์ของไทย News

ประเทศ : องค์การอนามัยโลกรับรองยาต้านไวรัสเอดส์ของไทย

องค์การเภสัชกรรมของไทยเปิดเผยเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ว่า องค์การอนามัยโลกได้รับรองยา Efavirenz Tablets 600 mg ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และขึ้นทะเบียนใว้ใน WHO Prequalified List เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขของนานาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศได้สามารถจัดซื้อยาต้านไวรัสจากองค์การเภสัชกรรมของไทยได้

ยาต้านไวรัส Efavirenz tablets 600 mg เป็นยาต้านไวรัสที่แนะนำให้เป็นสูตรแรก (first line regimen)  เพื่อลดปริมาณเชื้อเอชไอวีในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเอชไอวี

แสดงความคิดเห็น