ประเทศ : ประเทศไทยอยู่ใน ๔๐ อันดับแรกในการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก News

ประเทศ : ประเทศไทยอยู่ใน ๔๐ อันดับแรกในการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก

เวิลด์ อิคอนอมิก ฟอรัม ซึ่งเป็นองค์กรศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของโลกในสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกปี ๒๐๑๘ โดยใช้ดัชนีการวัดความเจริญเติบโตของประเทศในโลกยุค ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค สุขภาพ การศึกษาและทักษะ การแข่งขันภายในประเทศ ตลาดแรงงาน ระบบการเงิน ขนาดของตลาด พลวัตทางด้านเศรษฐกิจ และความสามารถทางนวัตกรรม ปรากฎว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ ๓๘ ของโลก ขยับขึ้นมา๒ อันดับจากอันดับที่ ๔๐ ในปีที่ผ่านมา และเป็นอันดับสามในอาเซียน 

แสดงความคิดเห็น