ประเทศ : Thailand ranks 8th in the Trade 20 Index in 2019 News

ประเทศ : Thailand ranks 8th in the Trade 20 Index in 2019

สถาบันการเงิน Standard Chartered  ชื่อดังระดับโลกได้เปิดเผยรายงานการจัดทำดัชนีประเทศที่มีการเติบโตทางการค้ามากที่สุดในโลก ๒๐ ประเทศในปี ๒๕๖๒ ปรากฏว่า ประเทศไทยติดอันดับที่ ๘ ในดัชนีดังกล่าว โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวทางการค้าของไทยมาจากความพร้อมในด้านการค้า ความหลากหลายของสินค้าส่งออก และความมีพลวัตในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น