ประเทศ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับถวายเหรียญมิตราภรณ์ News

ประเทศ : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับถวายเหรียญมิตราภรณ์

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ “เหรียญมิตราภรณ์”(Friendship Medal)  แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี  ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒

การทูลเกล้า ฯ ถวาย เครื่องอิสริยาภรณ์ “เหรียญมิตราภรณ์” ซึ่งเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดสำหรับชาวต่างชาติ เป็นการเชิดชูและยกย่องที่พระบรมวงศานุวงศ์ของไทย โดยเฉพาะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-ไทยมาเป็นเวลายาวนาน และเป็นการยกย่องความสัมพันธ์ฉันท์มิตรอันวิเศษระหว่างจีน-ไทย

แสดงความคิดเห็น