ประเทศ : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรางวัลสหประชาชาติ News

ประเทศ : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับรางวัลสหประชาชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลสหประชาชาติด้านบริการสาธารณะ  (United Nations Public Service Awards (UNPSA) ในสาขาการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างมีประสิทธิผล (Developing Effective Accountable Public Institutions) จากผลงานการพึ่งพาตนเองจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Self-Reliant Solar Energy Community) ในการประกาศที่กรุงบากู อาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

โครงการพึ่งพาตนเองจากพลังแสงอาทิตย์ทำให้ครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มใช้พลังไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ร้อยละ ๑๐๐ ในพื้นที่ และสำหรับศูนย์การเรียนรู้สำหรับการบำรุงรักษาและดูแลแผงโซลาร์ เซลส์

แสดงความคิดเห็น