ประเทศ : ประเทศไทยติดอันดับที่ ๕ ของประเทศที่มีการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน News

ประเทศ : ประเทศไทยติดอันดับที่ ๕ ของประเทศที่มีการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระได้เปิดเผยรายงานการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติประจำปี ๒๕๖๒  (Sustainability Disclosure Database) ปรากฏว่า ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีตัวเลขการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่อ้างอิงตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable development goals) มากที่สุดเป็นอันดับที่ ๕ ของโลก และเป็นประเทศที่ดำเนินการตามแนวทางของ Global Reporting Initiative มากเป็นอันดับที่ ๙ ของโลก

แสดงความคิดเห็น