ติดต่อเรา : ติดต่อมูลนิธิไทย News

ติดต่อเรา : ติดต่อมูลนิธิไทย

120 กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

อาคารบี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

กระทรวงการต่างประเทศ(กองวัฒนธรรมสัมพันธ์ กรมสารนิเทศ)

ถนน ศรีอยุธยา กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 02 - 203 – 5000 ต่อ 22964

โทรสาร 02 - 643 – 5088

แสดงความคิดเห็น