ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

 

 

                           มูลนิธิไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ กระตุ้นให้เยาวชนและชาวไทยทั่วไปตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของงานศิลปและวัฒนธรรมไทย และในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีค่า อันจะเป็นการเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของไทยในการช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

                            การประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ สามารถเป็นการแสดงสร้างสรรค์จากท่ารำนาฏศิลป์ไทย และการแสดงสร้างสรรค์จากการแสดง หรือการละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งสะท้อนขนบประเพณีของพื้นบ้าน  โดยคณะผู้เข้าประกวดสามารถส่งชื่อเข้าประกวดในนามสถานศึกษา สถาบัน ชมรม หรือคณะบุคคลทั่วไป  โดยมูลนิธิไทยจะเปิดรับใบสมัครตั้งแต่กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยผู้สนใจ สามารถ ดูรายละเอียดในการเข้าร่วมการประกวด และ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประกวด ได้จาก Link ดังกล่าว และเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th

 

รายละเอียดในการเข้าร่วมการประกวด     :    ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด